سومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت

سومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت

سازمان برگزارکننده همایش: سازمان ها و نهادهای دولتی

برگزارکننده: موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی

زمان برگزاری همایش: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

کد اختصاصی همایش: ۹۷۴۳۲

وب سایت