ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

سازمان برگزارکننده همایش: سازمان ها و نهادهای دولتی

برگزارکننده: موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی

زمان برگزاری همایش: ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

کد اختصاصی همایش: ۹۷۴۴۱

وب سایت