ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی

ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی

سازمان برگزارکننده همایش: سازمان ها و نهادهای دولتی

برگزارکننده: موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی

زمان برگزاری همایش: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

کد اختصاصی همایش: ۹۷۱۳۱

وب سایت