پنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر

پنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر

سازمان برگزارکننده همایش: دانشگاه دولتی

برگزارکننده: دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی هرمزگان

زمان برگزاری همایش: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵

کد اختصاصی همایش: ۹۷۴۴۲

وب سایت