چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات علوم انسانی و اسلامی

چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات علوم انسانی و اسلامی

سازمان برگزارکننده همایش: سازمان ها و نهادهای دولتی

برگزارکننده: موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی

زمان برگزاری همایش: ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

کد اختصاصی همایش: ۹۷۴۱۱

وب سایت