کنفرانس ملی" روانشناسی افراد با نیازهای ویژه

کنفرانس ملی" روانشناسی افراد با نیازهای ویژه

سازمان برگزارکننده همایش: شرکت ها و موسسات خصوصی

برگزارکننده: شرکت مبتکران شرق شاسکوه

زمان برگزاری همایش: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

کد اختصاصی همایش: ۹۷۴۵۱

وب سایت