منو

ارسال و پیگیری مقاله

1.ارسال مقاله: پس از ورود موفق به پنل کاربری خود روی گزینه ارسال مقاله کلیک کنید. برای ثبت هر مقاله در سامانه مرکز استناد علمی(ایراسیس) می بایست شش مرحله مطابق شکل فوق توسط نویسنده طی شود. با توجه به این که مراحل تولید خلاصه مقالات کنفرانس، لوح فشرده مجموعه مقالات و گواهینامه ها در این سامانه به صورت اتوماتیک می باشد لذا خواهشمند است فیلد های مربوطه را با نهایت دقت پر کنید.

2.صفحه ارسال مقالات به این شکل ظاهر میشود.

3.تب اول اطلاعات اصلی مقاله:
در این مرحله همه فیلد ها طبق اطلاعات صحیح پر نمایید. " عنوان مقاله فارسی" ، " عنوان به انگلیسی "، " گروه محور علمی مقاله  و  زیر گروه محور علمی مقاله" ، " نحوه شرکت در کنفرانس"، " چکیده مقاله: چکیده مقاله را به صورت کامل در این بخش وارد کنید."، "کلمات کلیدی: کلمات کلیدی مقاله خود را در این بخش وارد کنید، پس از وارد کردن هر کلمه دکمه TABرا بزنید تا کلمات کلیدی شما ثبت شود."

4.تب دوم مشخصات نویسندگان: در تب شماره دو به تعداد نویسندگان فیلد های " نام و نام خانوادگی" ، " عنوان نویسنده " به دو زبان فارسی و انگلیسی باید توسط صاحب پنل تکمیل و ذخیره شود. لازم بذکر است پر کردن همه فیلد ها در تب دوم الزامی است. در این بخش مشخص کردن نویسنده اصلی الزامی میباشد و لطفا نویسندگان مقاله را براساس مقاله ارسالی درج کنید.

5.تب سوم توضیحات تکمیلی: میتواند نحوه استخراج مقاله و توضیحات مرتبط با مقاله ارسالی را درج کنید این بخش کاملا اختیاری ست.

6.تب چهارم ارسال اصل مقاله: تب چهارم برای ارسال فایل اصل مقاله می باشد و می بایست از این صفحه برای بارگذاری فایل Word مقاله خود اقدام نمایید. برای اجتناب از رد مقاله به دلایل ویرایشی خواهشمند است مقاله را در قالب درج شده در سایت کنفرانس تدوین نمایید.

7.تب پنجم چک لیست مقاله: تمامی اطلاعاتی که در این مراحل تکمیل کرده اید در این تب نمایش داده خواهد شد. و پس از فشردن دکمه ثبت نهایی، مقاله به مدیر سایت ارسال می شود.در تصویر زیر یک نمونه چک لیست موجود می باشد.

وضعیت مقاله :لیست مقالاتی که از طریق پنل ارسال شده است در این بخش نمایش داده می شود که این لیست شامل:" کد مقاله"، "عنوان مقاله"، "تاریخ ثبت"، "وضعیت مقاله"،"نحوه شرکت در کنفرانس"، "نحوه ارائه مقاله"،"پیرینت کارت"، "گواهی موقت"،"سوابق"،"جزئیات"،"ویرایش" میباشد.